top of page
  • contact@blbbg.org

SEUROP

Updated: Dec 22, 2022

СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ОТ ГОВЕДА
Tрупната класификацията на база външни характеристики е с огромно значение за индустрията.

Една от най-ранните схеми за трупна класификация е тази на USDA (US Department of Agriculture). Тя е унифицирана система за сортиране, която се основава по-скоро на индекси, които пряко влияят върху качествените характеристики на говеждото месо (каквито са възрастта на животното и степента на мраморираност), отколкото на такива, които характеризират качествата на трупа. Това е продиктувано основно от схващането на американските фермери, отглеждащи традиционните породи Ангус и Херефорд, че месото, добивано от тези животни е априори изключително висококачествено.

Затова и категориите на американската класификация на говеждо (Prime, Choice, Commercial, Utility, Cutter) описват качеството на месото (степенуване), а не характеристиките на трупа (класифициране).

В Европа е възприето схващането, че качествените характеристики на говеждото могат да бъдат определени на база външни белези на трупа, установени непосредствено след клане ("топъл" труп). Това води до повишена ефективност на индустрията, като улеснява решенията относно производството и търговията на говеждо.

Има 5 основни предимства на наличието на схема за класификация:

  1. Тя осигурява на фермера надеждна информация за пазарните изисквания на търговеца и потребителя и така улеснява неговите стратегически краткосрочни и дългосрочни маркетинг и производствени планове;

  2. Тя позволява да има точни спецификации при търговията с трупно месо;

  3. Тя дава възможност да се дефинира справедлива пазарна цена при транзакции между фермер и търговец на едро, както и между търговци на едро и дребно;

  4. Тя е основа за борсова търговия, която се осъществява дистанционно, което неимоверно намалява оперативните разходи;

  5. Тя улеснява докладването на цените в ЕК, което спомага за повишаване на прозрачността и пазарната конкуренция.

Възприетата в ЕС система за трупна оценка се базира на действащите преди нея национални системи в Европа- в Германия, Франция, Великобритания и Дания през 60-те и 70-те години на ХХ век. Исторически тези небазирани на идентични характеристики на трупа- тегло, възраст, пол, конформация и степен на залоеност. Разликата е била в броя класове на всеки от тези критерии. Например класовете за залоеност във Великобритания и Франция за били пет, а в Германия - три. Тези за конформация са шест във Франция, четири в Германия и пет във Великобритания.

Основна причина за установяване на обща система за класификация и трупна оценка в Европа е да улесни вътрешнообщностния търговски обмен, като се установят единни критерии за всички страни-членки. Процесът на унификация започва през 1981 год, като последната версия на системата е регламентирана с Регламент (ЕС) Nо 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.122013г.

Тази система установява по пет класа за всеки от двата критерия - конформация и степен на залоеност. В рамките на всеки клас има възможност да се установят по 3 подкатегории, като всяка държава сама решава колко от тях да възприеме в националната си система, за да има адекватно описание на националното производство. Основните 5 класа и по двата критерия (конформация и степен на залоенност) са описани чрез фото-референция. При описанието на всеки труп се получава оценка, състояща се от буква (клас за конформация), следвана от цифра (клас за степен на залоеност).


Действащата у нас Наредба за окачествяване на кланични трупове от говеда по скалата (S)EUROP (Наредба 15 от 2009 г., към която в момента се обсъждат изменения от Министерството на земеделието) приема следните дефиниции за основните критерии и техните класове:


КОНФОРМАЦИЯ - развитие на профилите на трупа (бут, гръб, плешка).


СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ - количество на тлъстини от външната страна и вътре в трупа.


КЛАС ПО КОНФОРМАЦИЯ:

S Superior/Висш - всички профили са изключително изпъкнали; изключително развити мускули и двойни мускули (тип големи хълбоци).


E Excellent/Отличен - бут: много закръглен; гръб: широк и много дебел до плешката; плешка: много закръглена.


U Very good/ Много добър - бут: закръглен; гръб: широк и дебел до плешката; плешка: закръглена.


R Good /Добър - бут: добре разви; гръб: все още дебел, но по-малко широк до плешката; плешка: добре развита.


O Fair /Среден - бут: средно развит; гръб: средно дебел; плешка: средно развита до почти плоска.


P Poor/Слаб - бут: слабо развит; гръб: тесен с видими кости; плешка: плоска с видими кости


КЛАС ПО СТЕПЕН НА ЗАЛОЕНОСТ

1 Low / Много слаба - липсват тлъстини в гръдния кош.


2 Slight / Слаба - в гръдния кош мускулите са ясно видими между ребрата.


3 Average/ Средна - в гръдния кош мускулите са все още видими между ребрата.


4 High/ Висока - видими прослойки от тлъстина по бута. В гръдния кош мускулите между ребрата могат да бъдат инфилтрирани с тлъстина.


5 Very high/ Много висока - бутовете са почти напълно покрити с тлъстина, така че тлъстинните прослойки вече не са ясно видими. В гръдния кош мускулите между ребрата са инфилтрирани с тлъстина105 views0 comments

Comments


bottom of page