top of page
  • contact@blbbg.org

Решетъчна (grid) система за ценообразуване.

Как системата за окачествяване на трупа влияе пряко върху върху цената?
Ценообразуване на база S E.U.R.O.P. Базова цена, бонуси и отбиви.

Решетъчното (grid) ценообразуване, базирано на европейската скала за оценка S.E.U.R.O.P, е широко разпространено. В предходна наша публикация разгледахме подробно тази скала.

Този тип „решетка“ разкрива три съществени факта:

  • Каква цена биха получили фермерите за техните животни (трупно месо) за конкретен трупен клас?

  • Кои трупни класове са предпочитани и кои не?

  • За кои трупни класове преработвателят е склонен да плати повече и за кои не?

При по-внимателно вглеждане в решетката (Таблица 1), може да се установи, че преработвателят предпочита животни със средна и много добра мускулатура (конформация) пред животни с малко мускулатура и много лой. Маркираните в зелено трупни класове получават от 1 % до 5 % бонус към основната базова цена, за разлика от маркираните в червено, които получават по-ниска (отбив).

От особена важност, за да функционира тази система на решетъчно ценообразуване е прозрачността на информацията. Преработвателят трябва да обявява публично своята ценова бонусна решетка, за да може фермера предварително да се запознае и калкулира бъдещия приход.


В Таблица 2 е разглеждан пример с труп с тегло 360 кг. при различни варианти на трупна оценка. Цената варира според качествената оценка на трупа. Тези вариации в цената на трупа са посочени в отделните клетки на решетката.

Ценовата разлика между най-ниския клас и най-високо премирания е клас е 547 лв. (3327-2780 лв.), което представлява 17% разлика в изкупната цена при различен клас конформация.Продажба през живо или трупно тегло? Коя система е по-добра?

Безспорно ценообразуването на база трупно тегло през качествена оценка е по-справедливо. Това е начин се открояват по – качествените и „натоварени“ с месо животни от тези с повече лой и по-малко мускулатура.


Ето пример с пазарните цени в България в средата на 2022г, посочен в Таблица 4,

при цени съответно за живо тегло - 5 лв./кг. и 9 лв./кг за трупно.

При Труп 1, въпреки добрия рандеман, ниската трупна оценка не променя съществено цената спрямо тази, получена през живо тегло, докато при труп 2 разликата в цената през трупно и живо тегло е значителна и възлиза на 15% в полза на цената, получена чрез ценообразуването по решетка.


Обобщение

Системата за ценообразуване чрез „решетка“ ясно показва възможностите за определяне на справедлива цена като ползите са и за двете страни. Необходимо е да се помисли защо този подход за определяне на справедлива и прозрачна пазарна цена не се използва у нас. Със сигурност фермерите са сред губещите от неприлагането на този метод. В горепосочения пример на фермерът би реализирал допълнителен приход в размер средно на 9%.


От Андрей Чалъков

Член на УС на БГАМ

294 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page